YHTEISÖ

Yhteisön rakentuminen ei tapahdu itsestään, sitä on edistettävä tietoisesti. Perusvaatimusten joukossa ovat yhteiset iloiset tekemiset ja arkielämän jakaminen. Konfliktit ja vaikeudet ovat mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisen ja yhteisöhenkeä tukevan oganisaation suunnitteluun. Organisaation muodon ja konfliktien ratkaisumenetelmien tulisi täydentää toisiaan.

Työkalupakki – yhteisö:

CHECK-IN – SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Sisäänkirjautumisen avulla ryhmät voivat virittäytyä edessä olevaan työhön tai prosessiin. Tämä tapahtuu siten että kukin osallistuja jakaa lyhyesti ryhmässä, kuinka hän juuri tuolla hetkellä voi. Kirjautuminen tehdään usein sanoilla, mutta se voidaan yhtälailla ilmaista liikkeenä, äänenä tai jollain muulla ryhmälle sopivalla tavalla. Toiset ryhmän jäsenet kohdistavat huomionsa sisäänkirjautuviin tai kuuntelevat heitä tietoisesti.

Sisäänkirjautuminen antaa ryhmälle tietoa yhteisestä ilmapiiristä ja siitä, kuinka työskennellä yhdessä.

KONSTELLAATIOT

Paras käyttö: paljastamaan “pinnan alla” olevat asiat

Konstellaatiot  – tunnetaan myös perhekonstellaatioina tai systeemisinä konstellaatioina –   on alunperin Bert Hellingerin kehittämä menetelmä, joka tuo näkyviin ihmisten keskinäisen järjestelmän piilossa olevat dynamiikat ja prosessit – järjestelmänä voi olla perhe, yhteisö, työryhmä tai muu ryhmä. Piilossa olevan tuominen näkyväksi luo mahdollisuuden muuttaa järjestelmää sen kautta, että jäsenet muuttavat omaa käyttäytymistään. Näin konstellaatioilla voi olla myönteinen vaikutus ryhmädynamiikkaan.

YHTEISÖN RAKENNUSPROSESSI

kirjoittanut Scott Peck

Paras käyttö: yhteisön rakentaminen, ryhmäkeskustelu

Scott Peck on havainnut yhteisön muodostumisprosessissa neljä päävaihetta:

  • pseudo-yhteisö
  • kaaos
  • tyhjyys
  • todellinen yhteisö

Näiden vaiheiden tuntemus sekä tietoinen asennoituminen niiden läpikäymiseen käyttäen apuna erilaisia sosiaalisia työkaluja voi johtaa vakaiden, elinvoimaisten ja tarkoitukselleen uskollisten yhteisöjen muodostumiseen.

SYVÄKUUNTELEMINEN

Lyhennelmä lehdessä: Mindful Magazine

Paras käyttö: vuorovaikutus

Syväkuunteleminen sisältää toisen syvempien ja usein hienovaraisempien merkityksen ja tarkoituksen tasojen kuuntelemisen syvästä, vastaanottavasta ja välittävästä paikasta käsin omassa itsessä. Syväkuunteleminen on reilua, myötäelävää, tukevaa, tarkkaa ja luottavaista kuuntelemista. Tässä luottavaisuus ei merkitse sopimusta, vaan luottamista siihen, että se mitä ikinä toiset sanovat, riippumatta siitä, kuinka hyvin tai huonosti se on sanottu, tulee jostakin todesta heidän kokemuksessaan.

DRAGON DREAMING – LOHIKÄÄRME-UNELMOINTI

Kirjoittanut John Croft

Paras käyttö: projektisuunnittelu

Dragon Dreaming on projektisuunnittelun lähestymistapa, kun toimitaan maa-planeetan palveluksessa yhteisöä ja henkilökohtaista kasvua palvellen.

Dragon Dreaming tähdentää, että jokainen onnistunut projekti käy läpi 4 tärkeää vaihetta: Unelmointivaihe, Suunnitteluvaihe, Tekemisvaihe ja Juhlintavaihe. Kaikki vaiheet ovat keskenään yhtä tärkeitä. Meidän tulisi osoittaa ¼  resursseistamme kullekin vaiheelle.

KOKOUSTEN FASILITOINTI

Paras käyttö: Kokousten tehokkuuden lisääminen

Tiivistelmän laatija: Lucilla Borio,

IIFAC-linkit: Bea Briggs

Fasilitointi on taitoa ja käytäntöjä tehdä kokouksista helpompia (latinalaisesta juuresta “facilis”), tehokkaampia, hauskempia ja tuottavampia kaikille osapuolille. Fasilitoija on ryhmäprosessin puolueeton avustaja, jota aktiiviset osallistujat tukevat ottamalla rooleja kuten aikataulun seuraaja, kokousmuistion tekijä, tunnelman tarkkailija ja muut mahdolliset. Olennaisia elementtejä ovat selkeä ja läpinäkyvä asialista, yhteinen ja tuttu päätöksentekomenetelmä sekä luotettava suunnitelma jatkotoimenpiteistä.

FOORUMI

Paras käyttö: emotionaalisten aiheiden käsittely ryhmässä

Foorumi on ryhmässä tapahtuvan syvän jakamisen menetelmä, joka synnyttää luottamusta ja keskinäistä ymmärrystä. Sen on kehittänyt Meiga-projektista syntynyt yhteisöprojektien perhe: ZEGG, Tamera ja muut pienemmät yhteisöt.

LÄSNÄOLEVUUS-KELLO

Paras käyttö: ryhmäkokoukset

Läsnäolevuus-kello on menetelmä ryhmän tuomiseksi täysin nykyhetkeen. Tämä voidaan tehdä soittokellolla tai muulla sopivalla ääntä tuottavalla esineellä. Päivittäisen elämämme kiireessä annamme mielemme ajautua moniin häiriötekijöihin: unohdamme kehomme, hengityksemme ja mielemme – unohdamme mielemme ja kehomme yhteyden. Muistuttaaksemme itseämme tästä yhteydestä läsnäolevuus-kello on tarkoitettu meille palauttamaan mielemme takaisin kehoomme. Kun kuulemme kellon äänen, lopetamme sen hetkinen tekemisen ja otamme kolme hengenvetoa tuodaksemme mielemme takaisin kehoomme. Antakaamme tämän yhdistymisen tapahtua ja olkaamme onnellisia nykyhetkessä.

 

RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS (NONVIOLENT COMMUNICATION)

Kehittäjä: Marshall Rosenberg (✝2015)

Paras käyttö: vuorovaikutus, konfliktien ratkaiseminen, konfliktien ehkäiseminen

Rakentava vuorovaikutus (NVC Nonviolent Communication) on tietoisen viestinnän menetelmä, jota käytetään selkeään ja myötäelävään vuorovaikuttamiseen ihmissuhteissa ja yhteisössä.

NVC keskittyy kolmeen vuorovaikuttamisen osa-alueeseen: itse-empatia (tarkoittaa oman sisäisen kokemuksen syvää ja myötätuntoista tiedostamista), empatia (toisen ilmaiseman tunteen ymmärtäminen ja jakaminen) ja rehellinen itseilmaisu (oman itsen ilmaiseminen autenttisesti sellaisella tavalla, joka todennäköisesti herättää myötätuntoa toisissa).

PROSESSITYÖ

Paras käyttö: Ryhmädynamiikan ja taustalla olevien prosessien ymmärtäminen

Kirjoittaja: Arnold Mindell

Prosessityö metodologiana tarjoaa fasilitointia ja sisäisen työskentelyn menetelmiä, joilla tutkia suhteiden luontaisia malleja ja mahdollisuuksien sekä suhteisiin syntyviä prosesseja. Jännittynyt vuorovaikutus ja konfliktit nähdään kutsuna syventää suhteita sekä tuoda niihin lisää tietoisuutta ja monimuotoisuutta.

KORJAAVA PIIRI

Paras käyttö: konfliktien ratkaiseminen

Korjaava piiri on yhteisöprosessi konflktissa olevien tukemiseksi. Se tuo yhteen konfliktin kolme osapuolta  – ne jotka ovat toimineet, ne joihin toiminta on suoraan vaikuttanut, sekä laajemman yhteisön –  tarkoituksellisessa kontekstissa tapahtuvaan tasavertaiseen vuoropuheluun. Osallistujat kutsuvat toinen toisensa ja osallistuvat vapaaehtoisesti. Käytetty vuoropuheluprosessi jaetaan avoimesti kaikkien osallistujien kesken ja sitä ohjaa yhteisön jäsenen. Prosessi päättyy, kun on löydetty molemminpuolista hyötyä tuovia toimintoja.

SOSIOKRATIA

Tiivistelmän kirjoittaja: Diana Leafe Christian

Paras käyttö: hallinto

Sosiokratia (”vertaisten hallinto”) on prosessi harmonisten organisaatioiden luomiseksi – arvopohjanaan tasa-arvo, tehokkuus ja avoimuus. Se on:

  • menetelmä jatkuvalle projektinhallinnalle ja hallinnolle, johon kuuluu ihmisryhmiä eli piirejä sekä kaksoislinkkejä aina kahden piirin välillä
  • päätöksentekomenetelmä ”suostumus päätöksenteko”, jossa päätös tehdään vain, mikäli perusteltuja vastalauseita ei ilmene niiltä henkilöiltä, joita päätettävä asia koskee. 

PIIRITYÖSKENTELY

Paras käyttö: Kokouksissa – luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen ilmapiirin luomiseksi

Ihmiset istuvat ympyrässä. Puhe-esine (yleensä sauva tai kivi) kiertää piirissä ympäri ihmiseltä toiselle ja vain esinettä kulloinkin pitävä henkilö voi puhua. Toiset kuuntelevat. Ihmisiä kutsutaan puhumaan ja kuuntelemaan sydämestään. Puhumisen jälkeen puhuja siirtää esineen seuraavalle henkilölle. Jos henkilö ei halua puhua, hän siirtää esineen suoraan seuraavalle henkilölle. Piirit jatkuvat, kunnes kukaan ei sano mitään koko kierroksella tai kunnes ryhmä päättää lopettaa.